Ingeniør Listen
Vedtægter

IngeniørListens Landsforening

§ 1 Navn og område

Foreningens navn er ”IngeniørListens Landsforening”, IL
IL er en forening tilsluttet Ingeniørforeningen i Danmark og oprettet i henhold til ” Lov for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, §6, stk. 2, 3 og 4”.
Der kan oprettes regionale foreninger under IL.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at varetage ingeniørers professionelle interesser med vægt på både fagtekniske, kollegiale, erhvervsmæssige og økonomiske forhold, herunder at etablere kontakt mellem ingeniører med professionelle interesser og mellem disse og IDA’s ledelse.
IL skal derfor virke for, at IDA til stadighed er en bredt samlende og attraktiv helhedsforening.
IL skal arbejde for, at IDA til stadighed har en regional tilstedeværelse.
Foreningen skal støtte de repræsentanter i IDA’s ledende organer, som er opstillet og valgt på dette grundlag.

§ 3 Medlemsforhold
Som medlemmer kan optages medlemmer af IDA.

§ 4 Medlemsoptagelse
Optagelse kan kun ske ved skriftlig begæring til IngeniørListens isteforening.

§ 5 Ophør af medlemskab
Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til et kalenderårs udgang, ved skriftlig henvendelse til IL.
Udmeldelse af IDA medfører automatisk udmeldelse af IL

§ 6 Medlemsrettigheder
Alle medlemmer af IL er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse.

Organisering
IngeniørListen er opdelt i to enheder:

  1. Listeforeningen
  2. Ingeniørlisten

Listeforeningen er oprettet for at imødekomme IDA’s repræsentantskabs beslutning af maj 2016 vedr. administrationsaftale med listeforeninger. Listeforeningen er ansvarlig for den organisatoriske og politikskabende del af IngeniørListen.

§ 7 Ledelse
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 6 – 8 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Af hensyn til kontinuiteten er mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg i ulige år.
Formanden vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Besættes et mandat i utide ved supplering fastholder dette mandat de normale terminer og det første valg betragtes som genvalg.

§ 8 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og forfalder forud for et år ad gangen.

§ 9 Regnskabsåret

Regnskabsåret er kalenderåret

§ 10 Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i Ingeniøren eller ved skriftlig, eller elektronisk henvendelse til hvert enkelt medlem af foreningen.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og bestyrelsens forslag til valg.

Dagsordnen skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om arbejdet i foreningen til godkendelse.
 3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse og decharge.
 4. Budget for løbende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand for Listeforeningen
 7. Valg af listefører (i valgår)
 8. Valg af talspersoner for de 2 udvalg
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af kritisk revisor og revisor suppleant.
 11. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen ved, generalforsamlingens begyndelse. 

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed, bemærk dog § 13 og § 14. 

Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, såfremt et medlem anmoder herom. 

Ved den skriftlige afstemning foregår valget af samtlige mandater under et, således at der på hver gyldig stemmeseddel kan være opgivet lige så mange navne som der er ledige pladser, og kun én stemme på hver kandidat. De kandidater der har fået flest stemmer er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen begærer dette, med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsens indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel og senest 6 uger efter at bestyrelsen har modtaget en lovlig begæring herom.

Ud over den eller de sager der har givet anledning til indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde punkterne:

Valg af dirigent.
Eventuelt.

§ 11 Regnskab
Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, der føres af IL’s bestyrelse. Til forelæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet være revideret og underskrevet af den valgte kritiske revisor.

§ 12 Optræden udadtil
Foreningen kan indenfor sit arbejdsområde på egne vegne og i eget navn optræde udadtil, herunder udgive sit eget tidsskrift, og hjemmeside samt indbyde gæster og presse til møder, ligesom foreningen kan samarbejde med andre foreninger i Danmark og udlandet og vælge repræsentanter til andre foreninger eller organisationers udvalg.

§ 13 Eksklusion

Et medlem der er til skade for IngeniørListen kan ekskluderes efter de i stk. 1 til 4 anførte regler.

 1. Indstilling til eksklusion af et medlem af IngeniørListen skal ske skriftligt til IngeniørListens Landsforenings bestyrelse.
 2. Bestyrelsen skal forelægge sin afgørelse for Landsforeningens førstkommende generalforsamling, der er øverste myndighed i sagen.
 3. Såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for eksklusionen, er medlemmet ekskluderet af IngeniørListen.
 4. Et medlem der er ekskluderet af listen kan ikke udtale sig på listens vegne og skal trække sig fra poster hvortil valg eller udpegning er sket efter indstilling af IngeniørListen. (Landsforeningen kan dog ikke fjerne et medlem fra f. eks en HB post, da det kun er RPSK der har denne kompetence).

§ 14 Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af vedtægter kan kun behandles på en generalforsamling og vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtagne ændringer skal for at være gyldige være godkendt af IDA’s Hovedbestyrelse.

§ 15 Foreningens nedlæggelse
Forslag om nedlæggelse af foreningen skal behandles på en generalforsamling.
Foreningen kan kun opløses ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer af IL og kun såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for foreningens nedlæggelse.
Beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue træffes af den nedlæggende generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen den 22.05.2006 - Willy Fick - Dirigent
Godkendt som tilknyttet forening af IDA’s Hovedbestyrelse - Lars Bytoft -13.03.2007
Ændret på den ordinære generalforsaming den 15. maj 2018